Om foreningen / Vedtægter - klik her

Vedtægter for Skanderborg og Omegns Biavlerforening


Vedtægter for Skanderborg og Omegns Biavlerforening


§ 1 Navn

Foreningens navn er Skanderborg og Omegns Biavlerforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle biavlere, og andre med interesse for biavl, i en forening, der skal virke for biavlens fremme. Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

Stk. 2
Alle medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer og kan lade sig opstille til foreningens bestyrelse.

Stk. 3
Som medlem kan man vælge også at indmelde sig i Danmarks Biavlerforening og betale særskilt kontingent dertil.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i oktober kvartal dog senest medio december.

Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes mindst 2 uger før den afholdes.

Stk. 3
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Til generalforsamlingen fastsættes følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Budget og kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Indkomne forslag. Herunder eventuelle forslag til viderebehandling på Danmarks Biavlerforenings generalforsamling.
7. Planer for det kommende år.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af suppleant og revisor
10. Eventuelt.

Stk. 5
Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med en stemme. Alle afstemninger afgøres med simpelt stemmeflertal. Afstemningerne afholdes skriftligt blot en af de tilstedeværende ønsker det.

Stk. 6
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 1/3 af stemmerne forlanger det.

§ 5 Bestyrelsen, suppleanter og revisorer

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og er på valg med 2 i lige år og 3 i ulige år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger delegeret til DBF’s generalforsamling.
Formanden er foreningens kontaktperson til Danmarks Biavlerforening.
Formanden og den delegerede til Danmarks Biavlerforenings generalforsamling skal være medlem af Danmarks Biavlerforening.
Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem foreningen og Danmarks Biavlerforening.

Stk. 3
Bestyrelsesmøder afholdes når ethvert bestyrelsesmedlem ønsker det.

Stk. 4
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ikke gøres ansvarlige for foreningens eventuelle gæld.

Stk. 5
Bestyrelsesmøder aftales afholdt af bestyrelsen i fællesskab. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er fremmødt.

Stk. 6
Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.

Stk. 7
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 8
Der skal være 2 Suppleanter. De vælges for 2 år ad gangen. De vælges forskudt så der er 1 suppleant på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelse og suppleanter aftaler hvem der skal være 1. suppleant.

Stk. 9
Der skal være 2 revisorer. De vælges for 2 år ad gangen. De vælges forskudt så der er 1 revisor på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Opløsning

Skanderborg og Omegns Biavlerforening kan opløses når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Generalforsamlingen træffer i så fald beslutning om eventuelle midlers anvendelse.


Senest revideret på generalforsamlingen d. 30 november 2016.

Karsten Iversen
Dirigent